सिमेण्ट विक्रि निर्देशिका

0
320

बिक्री निर्देशिका २०८०
१. उद्योगबाट उत्पादित सिमेण्टको अधिकृत विक्रेता भई विक्री वितरण गर्न चाहने ईच्छुक फर्मले फर्म दर्ता प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर (मु.अ.करमा समेत दर्ता भएको) प्रमाणपत्र र करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी सहित आवेदन गरेमा विक्रि तथा बजार व्यवस्था विभागको सिफारिशमा अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्र दस्तुर रु. १०००।– तथा रु.१ लाख धरौटी रकम जम्मा गर्न लगाई अधिकृत विक्रेता नियुक्ति गरिनेछ । साथै,धरौटी रकममा व्याज दिईने छैन ।
२. सिमेण्ट उत्पादन परिमाण, अधिकृत विक्रेताहरुको विगतको अनुभव, साखः र विक्री गर्ने स्थान, विक्रेताको संख्या, सिमेण्ट विक्रीको प्राथमिकता क्ष्ोत्र, ढुवानीको सहजता आदिलाई विचार गरी कुन अधिकृत व्रिक्रेतालाई कति सिमेण्ट उपलव्ध गराउने भन्ने अधिकार उद्योगमा निहित रहनेछ । तर, अफ सिजन, उद्योगवाट अधिकतम उत्पादन भएको अवस्था र उद्योगको लागि रकम आवश्यक पर्दा अग्रिम रकम जम्मा गर्ने तथा प्राथमिकता क्षेत्र अन्तर्गत परेका अधिकृत विक्रेताहरुलाई विशेष ग्राह्यता दिईनेछ । अधिकृत विक्रेताले कुनै पनि कारणबाट अधिकृत विक्रेता छोड्न चाहेमा उद्योगले निजसंग असुल गर्नुपर्ने कुनै रकम बांकी भए सो कटृा गरी ३५ दिन भित्र धरौटी रकम फिर्ता दिईनेछ ।
३. अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्रको म्याद हरेक बर्षको असार मसान्त सम्म कायम रहनेछ । अधिकृत विक्रेताले असार मसान्त भित्र फर्म तथा कर चुक्ता प्रमाणपत्र सहित नविकरणको लागि निवेदन पेश गरेमा उद्योगले रु. १०००।– नविकरण दस्तुर लिई तथा म्याद समाप्त भए पछि दोव्वर दस्तुर लिई सोही आ.व. को असार मसान्तसम्मको लागि म्याद थप गरिनेछ । तर, लगातार तीन महिनासम्म पनि न्यूनतम परिमाणमा सिमेण्ट खरिद नगर्ने अधिकृत विक्रेताको प्रमाणपत्र रद्द गर्न सकिनेछ । अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्रको नामसारी हुने छैन।
४. कुनै अधिकृत बिक्रेताले वैकं ग्यारेण्टीको सुविधा उपभोग गरी सिमेण्ट खरिद गर्न चाहेमा बैंक ग्यारेण्टीको ९० (नब्बे) प्रतिशत बाराबर रकमको सिमेण्ट उपलब्ध गराईनेछ ।वैकं ग्यारेण्टी निम्न अनुसार हुने गरी कायम गरिनेछ ः
१. वैक ग्यारेण्टी ः
न्यूनतम रु.२५ लाख देखि १ करोड सम्मको बैक ग्यारेन्टीलाई — ६० दिन समय ।

२. सिमेण्ट खरिद गर्ने प्रक्रिया ः
क) २५ लाखको वैकं ग्यारेण्टी हुनेले प्रति महिना न्यूनतम १६८० वोरा (४ गाडी) अनिवार्य खरिद गर्नु पर्नेछ ।
ख) ५० लाखको वैकं ग्यारेण्टी हुनेले प्रति महिना न्यूनतम ३३६० वोरा (८ गाडी) अनिवार्य खरिद गर्नु पर्नेछ ।
ग) ७५ लाखको वैकं ग्यारेण्टी हुनेले प्रति महिना न्यूनतम ५०४० वोरा (१२ गाडी) अनिवार्य खरिद गर्नु पर्नेछ ।
घ) १ करोड वैकं ग्यारेण्टी हुनेले प्रति महिना न्यूनतम ६७२० वोरा (१६ गाडी) अनिवार्य खरिद गर्नु पर्नेछ ।
३) वैकं ग्यारेण्टीको शर्त तथा वन्देज ः
क) निर्धारित समय भित्र सिमेण्ट उपलव्ध गराएको परिमाणको रकम उद्योगमा जम्मा नगरेमा निजको वैकं ग्यारेण्टी जफत गरी असुल उपर गरिनेछ ।
ख) वैकं ग्यारेण्टी रकम, समयावधि र उपलव्ध गराउने वा नगराउने सम्वन्धमा विक्री तथा वजार व्यवस्था विभागले औचित्य हेरी शिफारिस गरी पेश गरेमा व्यवस्थापनले स्वीकृत गर्न सक्नेछ ।
ग) वैकं ग्यारेण्टीको सुविधा उपभोग गर्न उद्योगले तोकेको ढांचामा कवुलियतनामा गर्नु पर्नेछ

५. सिमेण्ट खरिद गर्नका लागि उद्योगको विभिन्न बैंकहरुमा रहेको चल्ती खातामा रकम जम्मा गरी सोको भौचर विक्री तथा बजार व्यवस्था विभागमा पेश गर्नु पर्नेछ । साथै उद्योगबाट हुने विक्री वितरण कार्यलाई सहज र प्रविधी मैत्री बनाउन हाल भैरहेको विक्री वितरण सम्वन्धी व्यवस्था अझ प्रभावकारी वनाउन नविनतम सूचना प्रविधिको प्रयोग गर्न सकिनेछ ।
६. अधिकृत विक्रेताले ढुवानी तथा संचयको राम्रो प्रबन्ध गरी सिमेण्टको तौल तथा गुणस्तर ह्रास नहुने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
७. अधिकृत विक्रेताले “हेटौडा सिमेण्ट उद्योग लि.को अधिकृत विक्रेता” लेखिएको पाटी (साईनबोर्ड), अधिकृत विक्रेताको प्रमाणपत्र तथा सिमेण्टको मूल्य सूची सबैले प्रष्ट देख्न, पढ्न सक्ने ठाउँमा राख्नु पर्नेछ ।
८. कुनै क्षेत्र (स्थान)का लागि उद्योगले विक्री मूल्य तोकि दिएमा तोकिएको मूल्यमा बिक्री गर्नु पर्नेछ ।
९. कमिशन सम्वन्धि व्यवस्था ः
अधिकृत विक्रेताहरुले उद्योगवाट तोकिएको कारखानाद्वार मूल्यमा अधिकतम रु.२५।०० सम्म कमिशन, वास्तविक ढुवानी भाडा तथा अनलोडिङ्ग खर्च जोडी विक्री वितरण गर्नु पर्नेछ ।
१०. वार्षिक वोनस देहाय वमोजिम कायम हुने ः

(क) ५ हजार बोरा सम्म सिमेण्ट खरिद गरेमा प्रति बोरा रु.१०÷–
(ख)५ हजार भन्दा माथि १० हजार बोरा सम्म सिमेण्ट खरिद गरेमा प्रति बोरा रु.२०÷–
(ग)१० हजार भन्दा माथि सिमेण्ट खरिद गरेमा प्रति बोरा रु.३०÷–

उल्लेखित सिमेण्ट खरिद परिमाणको आधारमा बार्षिक बोनस छुट्टा छुट्टै रेञ्जमा उपलब्ध गराईनेछ ।
वार्षिक वोनस नियमानुसार कर कटृा गरी आर्थिक वर्ष समाप्त भएको मितिले एक महिना भित्र भुक्तानी गरीनेछ ।
११. सवै अधिकृत विक्रेताहरुले मासिक अनिवार्यरुपमा न्यूनतम ४२० वोरा (१ गाडी ) सिमेण्ट खरिद गर्नु पर्नेछ ।
यसरी सिमेण्ट विक्री वितरण नगरेमा त्यस्ता अधिकृत विक्रेताको प्रमाणपत्र खारेज गर्न सकिनेछ ।
१२. उद्योगबाट आकस्मिक स्थलगत निरीक्षण गर्दा अधिकृत विक्रेताले तत्काल सुधार गर्नु पर्ने देखिएका कुराहरुलाई मौखिक÷लिखित निर्देशन दिन सक्नेछ । यस्तो निर्देशन पालना गर्नु अधिकृत विक्रेताहरुको दायित्व हुनेछ । पालना नगरेमा अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्र खारेज गरी धरौटी फिर्ता गर्न सकिने छ ।
१३..अधिकृत विक्रेताले विक्री गरेको सिमेण्टको तौल र गुणस्तर बारे कुनै उपभोक्ता ग्राहकबाट कुनै किसिमको गुनासो प्राप्त भएमा तत्काल उद्योगको विक्री तथा बजार व्यवस्था विभागमा जानकारी गराउनु पर्नेछ । त्यस्तो गुनासो सुनुवाई अधिकृत विक्रेताबाट सिमेण्ट विक्री भएको कर विजकलाई आधार मानि गरिनेछ ।
१४. उद्योगबाट दैनिक विक्री हुने सिमेण्टको निर्धारित तालिका (आलोपाले) प्रणाली लागु भएमा उद्योगको वेवसाईटमा अद्यावधिक गरिनेछ ।त्यसैलाई आधिकारिक सूचना मानिनेछ ।
१५. उद्योगको तर्पmबाट विक्री प्रवद्र्धनमा आवश्यक उपाय अपनाउनु पर्ने देखिएका महत्वपूर्ण सुझाव सल्लाहहरु ईमेलकबभिक२जभतबगमबअझभलत।यचन।लउ वा धभदकष्तभ मार्पmत पठाउन सकिनेछ ।
१६. मेशिनको खरावी, विद्युत आपूर्तिको कारणबाट भएको व्यवधान, सिमेण्ट उत्पादनमा कमी भएको कारणले प्याकिङ नभएको अवस्थामा वा अन्य कुनै पनि कारणले निर्धारित तालिका अनुसार सिमेण्ट दिन नसकेमा अधिकृत विक्रेताले उद्योगसंग कुनै हर्जाना वा क्षतिपूर्ति दावी गर्न पाउने छैन ।
उपरोक्त सेवा सुविधा र शर्तहरु उद्योग सुचारुरुपले संचालन भएको अवस्थामा मात्र लागू हुनेछ ।
१७. निम्नलिखित अवस्थामा अधिकृत विक्रेताको प्रमाणपत्र उद्योगले रद्द गर्न सक्नेछ ।
(क) उद्योगले तोकेको मापदण्ड अनुसार सिमेण्ट नउठाएमा ।
(ख) बजारको मूल्य मान्यता विपरित वा उपभोक्ताको हित विपरित कार्य गरेमा ।
(ग) उद्योगको स्वामित्वमा रहेको ब्राण्डको छविमा वा उद्योगको प्रतिष्ठा मा आंच आउने कुनै काम गरेमा ।
(घ) अधिकृत विक्रेताले यस निर्देशकामा उल्लेखित शर्तहरु पालना नगरेमा ।
(ङ) फर्म खारेज भएमा ।
(च) अधिकृत विक्रेताले पाएका प्रमाणपत्र रद्द गर्न उद्योगलाई ३५ दिनको अग्रिम सूचना दिई प्रमाणपत्र रद्द गरेमा ।
(छ) उद्योगले कुनै कारणबाट अधिकृत विक्रेताबाट हटे वा खारेज गरेमा ।
(ज)उद्योगबाट सुधारको लागि दिईएको निर्देशनहरु बारम्बार पालना नगरेमा ।
१८. अधिकृत विक्रेता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगाना परिवर्तन भएमा उद्योगमा १ महिना भित्र लिखित रुपमा नयां ठेगाना पेश गर्नु पर्नेछ ।
१९.उद्योग तथा अधिकृत विक्रेता बिच कुनै प्रकारको वादविवाद उत्पन्न भएमा र मेलमिलाप अथवा मध्यस्थता गर्दा विवाद समाधान नभएमा उद्योगको निर्णय अन्तिम हुनेछ ।
विक्री वितरणको लागि समय समयमा उद्योगवाट जारी भएको सूचना समेत निर्देशिकाको अंग मानिनेछ ।
२०. एउटा फर्म÷संस्थाको नाममा एउटा मात्र अधिकृत विक्रेता कायम रहनेछ ।
२१.उत्पादन र विक्रीको अवस्था हेरी उचित कारण भएमा ब्यबस्थापनबाट पूर्ब स्वीकृति लिई नगद,चेक बाट सिमेण्ट विक्री वितरण गर्न सकिने छ ।
२२.उद्योगले आवश्यक ठानेमा डिपो खोली सिमेण्ट बिक्री वितरण गर्न सक्नेछ । स्थायी लेखा नं. भएका ब्यक्तिलाई समेत सिमेण्ट बिक्री बितरण गर्न सकिनेछ ।
२३.मकवानपुर जिल्ला भित्र स्थानिय बजारमा बिक्री प्रबद्र्घन गर्ने उद्देश्यले कम्तीमा ५० बोरा देखि २०० बोरा सम्म सिमेण्ट खरिद गर्ने ब्यक्ति, संघसस्था, अधिकृत बिक्रेताहरुलाई ढुवानी भाडा बापत प्रति बोरा रु.२०÷– छुट प्रदान गरिनेछ । उक्त छुट बापतको रकम नियमानुसार कर कट्टी गरी मासिक रुपमा उपलब्ध गराईनेछ
२४.उद्योग ब्यबस्थापनले बजारको अबस्था हेरी सिमेण्टको मूल्य, बोनस छुट आदि बिषयमा समय सापेक्ष निर्णय गरी लागु गरिने छ ।

२५. अधिकृत विक्रेताले आफ्नो फर्मको साईनबोर्डमा उल्लेख गर्नु पर्ने नमूना ः
नमूना ः
पान÷मु.अ.कर नं.
फोन नं.
फर्मको नाम

(हेटौडा सिमेण्ट उद्योग लिमिटेडको अधिकृत विक्रेता)

२६. विक्री निर्देशिका, २०७६ मा उल्लेखित उपरोक्त निर्देशनहरु तथा उद्योगबाट यी निर्देशनहरुमा समय समयमा पछि हुने संशोधन समेत पालना गरी सिमेण्ट विक्री गर्न मेरो÷हाम्रो मन्जुरी छ ।
फर्मको नाम ः
ठेगाना ः
फोन नं. ईमेल ः फ्याक्स नं.
प्रोप्राईटरको नाम, ठेगाना ः
मोवाईल
दस्तखत
मिति
फर्मको छाप

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here